Các lưu ý khi soạn tài liệu cho VIA

Một số lưu ý khi soạn tài liệu cho VIA để đảm báo thống nhất về chất lượng các bài viết.

 • Nên dịch thuẩn Việt: II. Dowload source code → II. Tải mã nguồn

 • Nên dùng cặp nháy đơn với tên file, tên biến…

via-simulation-macos-x86_64-20210314.zip  →  `via-simulation-macos-x86_64-20210314.zip` 
 • Viết đầy đủ dấu câu. Cuối câu cần có dấu chấm.

 • Không để dấu cách trước các dấu câu, dấu cách thừa (ví dụ trước dấu phẩy, dấu chấm không nền có dấu cách).

 • Các hình ảnh trong bài viết cần được để đúng thư mục chứa tệp markdown. Có thể zip lại gửi cho reviewer hoặc commit lên git và tạo pull request. Không upload lên các dịch vụ upload hình ảnh khác.

 • Không để dấu chấm trong tên link:

[ở đây.](https://code.visualstudio.com/) → [ở đây](https://code.visualstudio.com/).
 • Dùng unicode arrow - tìm Google thay vì các mũi tên bằng nhiều ký tự.

-> nên được chuyển thành

 • Xưng “tôi” và “chúng tôi”, gọi bạn đọc là “bạn”, “các bạn”.

 • Không để các “placeholder” như “enter image description here”.

Mục lục