Công cụ lập trình nhúng cho phần cứng VIA

VIA là nền tảng nguồn mở và sử dụng vi điều khiển ESP32 nên có đa dạng các framework, công cụ lập trình nhúng giúp bạn phát triển sản phẩm của mình với VIA như Arduino IDE, PlatformIO,… hay bạn có thể sử dụng cả ESP-IDF.

Trong bộ tài liệu này, chúng tôi sẽ sử dụng Arduino IDE làm công cụ để demo và hướng dẫn để giúp các bạn mới bắt đầu có thể dễ dàng tiếp cận hơn.