Mã nguồn và dữ liệu

Trang này chia sẻ các tài nguyên về thiết kế phần cứng, mã nguồn, bộ dữ liệu và mô hình AI của dự án VIA. Các tài nguyên trên trang này thuộc các phần khác nhau của dự án, hoặc các nguồn tài liệu chọn lọc được sưu tập lại nhằm phục vụ phát triển dự án và chia sẻ cho cộng đồng.

Thiết kế phần cứng / Mã nguồn

Các repo mã nguồn của dự án:

Dữ liệu