Các mô hình AI

Kho thuật toán và mô hình AI huấn luyện sẵn bởi nhóm VIA và cộng đồng

Phân đoạn vạch kẻ đường - UNet

Phân đoạn vạch kẻ đường - UNet

Mô hình phân đoạn vạch kẻ đường ứng dụng mô hình khá phổ biến là U-Net và một phiên bản cải tiến Double U-Net. demo1 Cài đặt môi trường Cài đặt python >= 3.6. Cài đặt thư viện : Các thư viện yêu cầu trong requirements.txt Các bạn mở terminal, tạo môi trường mới, activate môi trường và cài các thư viện cần thiết. conda create -n lanlinesegment python==3.