18 Tháng 3 - 2021

Hiện tại các công việc của Team sẽ được chuyển qua track ở các Projects trên Github của Maker Hanoi. Các công việc đang được thực hiện sẽ được chia nhỏ vào các phần chính của dự án như sau:

Có 3 cột chính của mỗi bảng, bao gồm:

  • To do: Task đã được lên kế hoạch, bao gồm bugs, improvements, ideas. Chưa làm.
  • In progress: Task đang được tiến hành. Khi mọi người bắt đầu làm 1 task, kéo task đó từ cột To do sang cột In progress, ghi dưới task thêm dòng Assignee: <Tên của bạn> Hoặc @username để có thể phân biệt người đang thực hiện task. Ví dụ về cách ghi task ở cột In progress
Write Tạp bản đồ mới: https://via.makerviet.org/vi/docs/simulation/build-map/
Assignee: An
Tracking translation with version code
@vietanhdev
  • Done: Sau khi thực hiện task xong, kéo qua cột này. Riêng project VIA-Docs có thêm cột Review in progress nhằm assign người sẽ review lại bài viết hoặc bản dịch. Sau khi làm xong một task, thay vì kéo qua Done thì có thể kéo qua Review in progress, thêm Reviewer: <Tên người review> và tag người review để xem lại các bài viết / bản dịch trước khi kết thúc.
Mục lục