19 Tháng 3 - 2021

Hiện tại do số lượng người tham gia team tăng lên, do vậy, để dễ quản lý quyền cũng như scale up team về sau, mình sẽ tạo các team nhỏ phụ trách từng phần việc riêng, chỉ những người trong team đó mới có quyền được chỉnh sửa các repos nằm trong phần của team.

Cụ thể:

  • VIA-Makerbot: Tracking các công việc liên quan đến phần cứng, thiết kế mạch, vẽ vỏ.
  • VIA-Simulation: Tracking các công việc của phần giả lập.
  • VIA-Docs: Website + tài liệu thiết kế dự án, tài liệu học AI.
  • VIA-Guests: Dành cho khách theo dõi ngoài core team.
    Ngoài ra, các project để tracking công việc cũng được chuyển về trong các team nhỏ.
Mục lục