Tổng quan về robotics với VIA

Trong phần “Robotics với VIA”, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết, các ví dụ mẫu để các bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận với mạch VIA và nhanh chóng ứng dụng mạch VIA vào các dự án robot của mình.

  • Điều khiển các loại động cơ với mạch VIA
  • Sử dụng các giao tiếp có trên mạch VIA: I2C, UART, SPI, CAN,…
  • Sử dụng module MPU6050, module RTC trên mạch VIA.
  • Một số mô hình điều khiển robot với VIA.

Lưu ý: các tài liệu trong phần này dành cho những người đã nắm được các kiến thức cơ bản về robot, cơ cấu chấp hành, cảm biến, xung PWM,…
Đối với các bạn mới bắt đầu và chưa nắm được các kiến thức trên, chúng tôi khuyến nghị các bạn nên tìm hiểu lại các kiến thức trên trước khi tiếp tục đọc phần tài liệu này.
Các bạn có thể tham gia khóa học về Robotics cơ bản xây dựng bởi Maker Việt tại địa chỉ sau: https://cms.vsteam.edu.vn

Mục lục